Podmienky používania

veniceXplorer Podmienky používania

Verzia 1.0

Webová lokalita veniceXplorer nachádzajúca sa na adrese venicexplorer.com je chránená autorskými právami, ktoré patria spoločnosti d42 Limited. Niektoré funkcie stránky môžu podliehať dodatočným usmerneniam, podmienkam alebo pravidlám, ktoré budú zverejnené na stránke v súvislosti s týmito funkciami.

Všetky takéto dodatočné podmienky, usmernenia a pravidlá sú do týchto Podmienok zahrnuté prostredníctvom odkazu.

Tieto Podmienky používania opísali právne záväzné podmienky, ktoré dohliadajú na vaše používanie Stránky. PRIHLÁSENÍM SA NA MIESTO SA PODRIADITE TÝMTO PODMIENKAM a vyhlasujete, že ste oprávnení a spôsobilí uzavrieť tieto podmienky. NA PRÍSTUP NA STRÁNKU BY STE MALI MAŤ MINIMÁLNE 18 ROKOV. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI USTANOVENIAMI TÝCHTO PODMIENOK, NEPRIHLASUJTE SA NA STRÁNKU A/ALEBO JU NEPOUŽÍVAJTE.

Tieto podmienky vyžadujú použitie rozhodcovského konania podľa časti 10.2 na individuálne riešenie sporov a tiež obmedzujú opravné prostriedky, ktoré máte k dispozícii v prípade sporu. Tieto podmienky používania boli vytvorené pomocou generátora podmienok používania.

Prístup na stránku
V súlade s týmito Podmienkami. Spoločnosť vám udeľuje neprenosnú, nevýhradnú, odvolateľnú, obmedzenú licenciu na prístup na Stránku výlučne na vaše osobné, nekomerčné použitie.

Určité obmedzenia. Práva, ktoré vám boli schválené v týchto Podmienkach, podliehajú nasledujúcim obmedzeniam: (a) nesmiete Stránku predávať, prenajímať, lízovať, prenášať, postupovať, distribuovať, hosťovať ani inak komerčne využívať; (b) nesmiete meniť, vytvárať odvodené diela, rozoberať, spätne kompilovať alebo spätne analyzovať žiadnu časť Stránky; (c) nesmiete pristupovať na Stránku s cieľom vytvoriť podobnú alebo konkurenčnú webovú stránku; a (d) okrem prípadov výslovne uvedených v tomto dokumente sa žiadna časť Webovej lokality nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, zverejňovať alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, ak nie je uvedené inak, akékoľvek budúce vydanie, aktualizácia alebo iné doplnenie funkčnosti Webovej lokality podlieha týmto Podmienkam.  Na všetkých kópiách stránok musia byť zachované všetky upozornenia o autorských právach a iných vlastníckych právach.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzku Webových stránok s upozornením alebo bez neho.  Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu, prerušenie alebo ukončenie Webových stránok alebo ich časti.

Žiadna podpora ani údržba. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nebude mať žiadnu povinnosť poskytovať vám akúkoľvek podporu v súvislosti so stránkou.

S výnimkou akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý môžete poskytnúť, ste si vedomí, že všetky práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok a obchodných tajomstiev na Stránke a jej obsahu vlastní Spoločnosť alebo dodávatelia Spoločnosti. Upozorňujeme, že tieto Podmienky a prístup na Webovú lokalitu vám neposkytujú žiadne práva, vlastnícke práva ani podiel na akýchkoľvek právach duševného vlastníctva, s výnimkou obmedzených prístupových práv vyjadrených v časti 2.1. Spoločnosť a jej dodávatelia si vyhradzujú všetky práva, ktoré nie sú udelené v týchto Podmienkach.

Odkazy a reklamy tretích strán; iní používatelia
Odkazy a reklamy tretích strán. Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán a/alebo zobrazovať reklamy tretích strán. Takéto odkazy a reklamy tretích strán nie sú pod kontrolou Spoločnosti a Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne odkazy a reklamy tretích strán. Spoločnosť poskytuje prístup k týmto Odkazom a reklamám tretích strán len pre vaše pohodlie a nepreveruje, neschvaľuje, nemonitoruje, neschvaľuje, nezaručuje ani nerobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa Odkazov a reklám tretích strán.  Všetky Odkazy a reklamy tretích strán používate na vlastné riziko a mali by ste pri tom postupovať primerane opatrne a obozretne. Keď kliknete na niektorý z Odkazov a reklám tretích strán, platia podmienky a zásady príslušnej tretej strany vrátane postupov tretej strany týkajúcich sa ochrany súkromia a zhromažďovania údajov.

Ostatní používatelia. Každý používateľ stránky je výlučne zodpovedný za akýkoľvek a všetok svoj vlastný používateľský obsah.  Keďže nemáme kontrolu nad Používateľským obsahom, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za žiadny Používateľský obsah, či už ho poskytnete vy alebo iní. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku takýchto interakcií. Ak dôjde k sporu medzi vami a akýmkoľvek používateľom lokality, nie sme povinní sa doň zapojiť.

Týmto oslobodzujete a navždy zbavujete Spoločnosť a našich vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, nástupcov a postupníkov od každého minulého, súčasného a budúceho sporu, nároku, rozporu, požiadavky, práva, záväzku, zodpovednosti, žaloby a dôvodu žaloby akéhokoľvek druhu a povahy, ktorý vznikol alebo vzniká priamo alebo nepriamo z lokality alebo ktorý sa priamo alebo nepriamo týka lokality. Ak ste obyvateľom Kalifornie, týmto sa v súvislosti s vyššie uvedeným zriekate článku 1542 kalifornského občianskeho zákonníka, ktorý uvádza: "všeobecné oslobodenie sa nevzťahuje na nároky, o ktorých veriteľ v čase vykonania oslobodenia nevie alebo nepredpokladá, že existujú v jeho prospech, a ktoré, ak by o nich vedel, museli by podstatne ovplyvniť jeho vyrovnanie s dlžníkom."

Súbory cookie a webové majáky. Ako každá iná webová stránka, aj veniceXplorer používa "cookies". Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane predvolieb návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našich webových stránok na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.

Súbor cookie Google DoubleClick DART. Spoločnosť Google je jedným z dodávateľov tretej strany na našej stránke. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našej stránky na základe ich návštevy stránky www.website.com a iných stránok na internete používa aj súbory cookie, známe ako súbory cookie DART. Návštevníci sa však môžu rozhodnúť odmietnuť používanie súborov cookie DART tak, že navštívia zásady ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google na tejto adrese -https://policies.google.com/technologies/ads

Naši reklamní partneri. Niektorí z inzerentov na našej stránke môžu používať súbory cookie a webové signály. Naši reklamní partneri sú uvedení nižšie. Každý z našich reklamných partnerov má svoje vlastné Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú údajov používateľov. Pre ľahší prístup sme nižšie uviedli hypertextové odkazy na ich Zásady ochrany osobných údajov.

Google

policies.google.com/technologies/ads

Zrieknutie sa zodpovednosti
Stránka sa poskytuje v stave, v akom je, a v stave, v akom je k dispozícii, a spoločnosť a naši dodávatelia sa výslovne vzdávajú všetkých záruk a podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných, implicitných alebo zákonných, vrátane všetkých záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníckeho práva, pokojného užívania, presnosti alebo neporušovania práv. My ani naši dodávatelia nezaručujeme, že stránka bude spĺňať vaše požiadavky, že bude k dispozícii bez prerušenia, včas, bezpečne alebo bez chýb, že bude presná, spoľahlivá, bez vírusov alebo iného škodlivého kódu, úplná, legálna alebo bezpečná. Ak platné právne predpisy vyžadujú akékoľvek záruky v súvislosti so stránkou, všetky takéto záruky sú obmedzené na obdobie deväťdesiatich (90) dní od dátumu prvého použitia.

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie predpokladaných záruk, takže vyššie uvedené vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie dĺžky trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Obmedzenie zodpovednosti
V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť ani naši dodávatelia v žiadnom prípade nenesú voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za ušlý zisk, stratu údajov, náklady na obstaranie náhradných produktov ani za žiadne nepriame, následné, exemplárne, náhodné, osobitné alebo sankcionované škody vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s týmito podmienkami alebo s vaším používaním alebo neschopnosťou používať stránku, a to ani v prípade, že spoločnosť bola na možnosť takýchto škôd upozornená. Prístup na stránku a jej používanie je na vaše vlastné uváženie a riziko a nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho zariadenia alebo počítačového systému alebo stratu údajov, ktoré z toho vyplývajú.

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, bez ohľadu na čokoľvek, čo by bolo v rozpore s týmto dokumentom, bude naša zodpovednosť voči vám za akékoľvek škody vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace vždy obmedzená na maximálne päťdesiat amerických dolárov (u.s. 50 USD). Existencia viac ako jednej pohľadávky tento limit nerozšíri. Súhlasíte s tým, že naši dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacu.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Termín a ukončenie. S výhradou tohto oddielu zostávajú tieto Podmienky v plnej platnosti a účinnosti, kým používate Stránku. Vaše práva na používanie Webovej lokality môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť z akéhokoľvek dôvodu podľa nášho vlastného uváženia, vrátane akéhokoľvek používania Webovej lokality v rozpore s týmito Podmienkami. Po ukončení vašich práv podľa týchto Podmienok sa vaše konto a právo na prístup a používanie Stránky okamžite ukončí. Beriete na vedomie, že akékoľvek ukončenie vášho konta môže zahŕňať vymazanie vášho používateľského obsahu spojeného s vaším kontom z našich živých databáz. Spoločnosť voči vám nebude mať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ukončenie vašich práv podľa týchto Podmienok. Aj po ukončení vašich práv podľa týchto Podmienok zostávajú v platnosti nasledujúce ustanovenia týchto Podmienok: Odseky 2 až 2.5, odsek 3 a odseky 4 až 10.

Zásady ochrany autorských práv.
Spoločnosť rešpektuje duševné vlastníctvo iných osôb a žiada, aby používatelia našich stránok robili to isté. V súvislosti s našou Webovou lokalitou sme prijali a zaviedli politiku rešpektovania autorského práva, ktorá stanovuje odstránenie akýchkoľvek materiálov porušujúcich autorské práva a ukončenie používania našej online Webovej lokality používateľmi, ktorí opakovane porušujú práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Ak sa domnievate, že niektorý z našich používateľov prostredníctvom používania našej webovej lokality nezákonne porušuje autorské práva k dielu (dielam), a chcete, aby bol materiál, ktorý údajne porušuje autorské práva, odstránený, je potrebné poskytnúť nášmu určenému zástupcovi pre autorské práva nasledujúce informácie vo forme písomného oznámenia (podľa 17 U.S.C. § 512(c)):

váš fyzický alebo elektronický podpis;

identifikácia diela (diel) chráneného (chránených) autorským právom, ktoré bolo podľa vášho tvrdenia porušené;

identifikáciu materiálu v našich službách, o ktorom tvrdíte, že porušuje autorské práva, a ktorý požadujete odstrániť;

dostatočné informácie, ktoré nám umožnia nájsť takýto materiál;

vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;

vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že používanie sporného materiálu nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo na základe zákona, a

vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné, a pod trestom krivej prísahy, že ste buď vlastníkom autorských práv, ktoré boli údajne porušené, alebo že ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv.

Upozorňujeme, že podľa § 512 písm. f) zákona 17 U.S.C. akékoľvek nesprávne uvedenie podstatných skutočností v písomnom oznámení automaticky zakladá zodpovednosť žalujúcej strany za všetky škody, náklady a poplatky za právne zastupovanie, ktoré nám vznikli v súvislosti s písomným oznámením a tvrdením o porušení autorských práv.

Všeobecné informácie
Tieto Podmienky podliehajú príležitostnej revízii, a ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny, môžeme vás o tom informovať zaslaním e-mailu na poslednú e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, a/alebo viditeľným zverejnením oznámenia o zmenách na našej stránke. Ste zodpovední za to, aby ste nám poskytli svoju najaktuálnejšiu e-mailovú adresu. V prípade, že posledná e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, nie je platná, naše odoslanie e-mailu obsahujúceho takéto oznámenie bude napriek tomu predstavovať účinné oznámenie o zmenách opísaných v oznámení. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok budú účinné po uplynutí tridsiatich (30) kalendárnych dní od odoslania nášho e-mailového oznámenia alebo tridsiatich (30) kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o zmenách na našej Webovej stránke, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Tieto zmeny budú pre nových používateľov našich stránok účinné okamžite. Pokračovanie v používaní našich stránok po oznámení takýchto zmien znamená, že beriete na vedomie tieto zmeny a súhlasíte s tým, že sa budete riadiť podmienkami týchto zmien. Riešenie sporov. Pozorne si prečítajte túto Dohodu o rozhodcovskom konaní. Je súčasťou vašej zmluvy so Spoločnosťou a ovplyvňuje vaše práva. Obsahuje postupy pre ZÁVAZNÉ ARBITRÁŽNE RIEŠENIE A VYLÚČENIE Z Hromadnej žaloby.

Uplatniteľnosť rozhodcovskej zmluvy. Všetky nároky a spory v súvislosti s Podmienkami alebo používaním akéhokoľvek produktu alebo služby poskytovanej Spoločnosťou, ktoré nie je možné vyriešiť neformálne alebo na súde pre malé nároky, sa budú riešiť záväzným rozhodcovským konaním na individuálnom základe podľa podmienok tejto Rozhodcovskej zmluvy.  Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetky rozhodcovské konania sa budú konať v angličtine.  Táto rozhodcovská zmluva sa vzťahuje na vás a spoločnosť a na všetky dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zástupcov, zamestnancov, právnych predchodcov, nástupcov a postupníkov, ako aj na všetkých oprávnených alebo neoprávnených používateľov alebo príjemcov služieb alebo tovaru poskytovaných podľa týchto podmienok.

Požiadavka na oznámenie a neformálne riešenie sporov. Predtým, ako sa ktorákoľvek zo strán môže obrátiť na rozhodcovské konanie, musí najprv zaslať druhej strane písomné oznámenie o spore, v ktorom opíše povahu a základ nároku alebo sporu a požadovanú úľavu. Oznámenie spoločnosti by malo byť zaslané na adresu: Hongkong. Po prijatí Oznámenia sa môžete vy a Spoločnosť pokúsiť o neformálne vyriešenie nároku alebo sporu.  Ak vy a Spoločnosť nevyriešite nárok alebo spor do tridsiatich (30) dní od prijatia Oznámenia, ktorákoľvek zo strán môže začať rozhodcovské konanie. Výška akejkoľvek ponuky na urovnanie predloženej ktoroukoľvek stranou nesmie byť oznámená rozhodcovi, kým rozhodca neurčí výšku odmeny, na ktorú má ktorákoľvek strana nárok.

Pravidlá rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie sa začne prostredníctvom Americkej arbitrážnej asociácie, etablovaného poskytovateľa alternatívneho riešenia sporov, ktorý ponúka rozhodcovské konanie, ako je uvedené v tomto oddiele.  Ak AAA nie je k dispozícii na rozhodcovské konanie, strany sa dohodnú na výbere alternatívneho poskytovateľa alternatívneho riešenia sporov.  Pravidlá poskytovateľa alternatívneho riešenia sporov upravujú všetky aspekty rozhodcovského konania s výnimkou prípadov, keď sú tieto pravidlá v rozpore s podmienkami. Pravidlá spotrebiteľského rozhodcovského konania AAA, ktorými sa rozhodcovské konanie riadi, sú k dispozícii online na stránke adr.org alebo na telefónnom čísle AAA 1-800-778-7879. Rozhodcovské konanie bude viesť jeden neutrálny rozhodca. Akékoľvek nároky alebo spory, v ktorých je celková výška požadovaného nároku nižšia ako desaťtisíc amerických dolárov (10 000,00 USD), sa môžu riešiť prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania bez účasti rozhodcu, a to podľa voľby strany, ktorá žiada o nápravu. V prípade nárokov alebo sporov, v ktorých celková výška požadovaného nároku je desaťtisíc amerických dolárov (10 000,00 USD) alebo viac, sa právo na vypočutie určí podľa pravidiel rozhodcovského konania. Každé pojednávanie sa bude konať v mieste do 100 míľ od vášho bydliska, pokiaľ nemáte bydlisko mimo Spojených štátov a pokiaľ sa strany nedohodnú inak.  Ak máte bydlisko mimo USA, rozhodca primerane oznámi stranám dátum, čas a miesto akéhokoľvek ústneho vypočutia. Akýkoľvek rozsudok na základe rozhodnutia vydaného rozhodcom môže byť vynesený na ktoromkoľvek príslušnom súde. Ak vám rozhodca prizná cenu, ktorá je vyššia ako posledná ponuka na urovnanie, ktorú vám spoločnosť predložila pred začatím rozhodcovského konania, spoločnosť vám vyplatí vyššiu z týchto súm alebo 2 500,00 USD. Každá strana znáša svoje vlastné náklady a výdavky vyplývajúce z rozhodcovského konania a zaplatí rovnaký podiel poplatkov a nákladov poskytovateľa alternatívneho riešenia sporov.

Dodatočné pravidlá pre rozhodcovské konanie bez účasti rozhodcu. Ak sa zvolí rozhodcovské konanie bez účasti strán, rozhodcovské konanie sa uskutoční telefonicky, online a/alebo výlučne na základe písomných podaní; konkrétny spôsob si zvolí strana, ktorá začala rozhodcovské konanie. Rozhodcovské konanie nezahŕňa osobnú účasť strán alebo svedkov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Lehoty. Ak vy alebo Spoločnosť vediete rozhodcovské konanie, rozhodcovské konanie musí byť začaté a/alebo požadované v rámci premlčacej lehoty a v rámci akejkoľvek lehoty stanovenej podľa pravidiel AAA pre príslušný nárok.

Právomoc rozhodcu. Ak sa začne rozhodcovské konanie, rozhodca rozhodne o právach a záväzkoch vás a Spoločnosti a spor nebude zlúčený so žiadnymi inými záležitosťami ani spojený so žiadnymi inými prípadmi alebo stranami. Rozhodca je oprávnený udeliť návrh na zamietnutie celého nároku alebo jeho časti. Rozhodca je oprávnený priznať peňažnú náhradu škody a udeliť akýkoľvek nepeňažný prostriedok nápravy alebo úľavu, ktoré sú k dispozícii jednotlivcovi podľa platných právnych predpisov, pravidiel AAA a podmienok. Rozhodca vydá písomný rozhodcovský rozsudok a vyhlásenie o rozhodnutí, v ktorom opíše základné zistenia a závery, na ktorých je rozsudok založený. Rozhodca má rovnakú právomoc udeľovať individuálnu nápravu, akú by mal sudca na súde. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a záväzné pre vás aj pre spoločnosť.

Zrieknutie sa porotného súdu. ZMLUVNÉ STRANY sa týmto vzdávajú svojho ústavného a zákonného práva obrátiť sa na súd a viesť súdne konanie pred sudcom alebo porotou, pričom si namiesto toho volia, že všetky nároky a spory sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní podľa tejto rozhodcovskej zmluvy. Rozhodcovské konania sú zvyčajne obmedzenejšie, účinnejšie a menej nákladné ako pravidlá uplatniteľné na súde a podliehajú veľmi obmedzenému preskúmaniu súdom. V prípade, že medzi vami a spoločnosťou vznikne akýkoľvek súdny spor na akomkoľvek štátnom alebo federálnom súde v rámci žaloby o zrušenie alebo vymáhanie rozhodcovského rozsudku alebo inak, VY A SPOLOČNOSŤ sa vzdávate všetkých práv na porotný súd a namiesto toho si volíte, aby spor riešil sudca.

Vzdanie sa skupinových alebo konsolidovaných žalôb. Všetky nároky a spory v rámci rozsahu tejto rozhodcovskej zmluvy musia byť rozhodované v rozhodcovskom konaní alebo súdnom spore na individuálnom základe, a nie na skupinovom základe, a nároky viac ako jedného zákazníka alebo používateľa nemôžu byť rozhodované v rozhodcovskom konaní alebo súdnom spore spoločne alebo konsolidovane s nárokmi akéhokoľvek iného zákazníka alebo používateľa.

Dôvernosť. Všetky aspekty rozhodcovského konania sú prísne dôverné.  Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ zákon nevyžaduje inak. Tento odsek nebráni strane predložiť súdu akékoľvek informácie potrebné na vymáhanie tejto dohody, na vymáhanie rozhodcovského rozsudku alebo na vymáhanie súdneho príkazu alebo spravodlivého odškodnenia.

Oddeliteľnosť. Ak súd príslušnej jurisdikcie zistí, že niektorá časť alebo časti tejto rozhodcovskej zmluvy sú podľa zákona neplatné alebo nevykonateľné, potom takáto konkrétna časť alebo časti nemajú platnosť a účinok a oddelia sa a zvyšok zmluvy zostane v plnej platnosti a účinnosti.

Právo vzdať sa. Ktoréhokoľvek alebo všetkých práv a obmedzení uvedených v tejto rozhodcovskej dohode sa môže strana, voči ktorej sa nárok uplatňuje, vzdať. Takéto vzdanie sa práva nemá vplyv na žiadnu inú časť tejto rozhodcovskej dohody.

Pretrvanie platnosti dohody. Táto rozhodcovská zmluva zostáva v platnosti aj po ukončení vášho vzťahu so spoločnosťou.

Súd pre drobné pohľadávky. Napriek vyššie uvedenému môžete vy alebo Spoločnosť podať individuálnu žalobu na súde pre drobné pohľadávky.

Núdzová spravodlivá pomoc. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže ktorákoľvek zo strán požiadať o núdzovú spravodlivú pomoc na štátnom alebo federálnom súde s cieľom zachovať status quo až do arbitráže. Žiadosť o predbežné opatrenia sa nepovažuje za vzdanie sa akýchkoľvek iných práv alebo povinností podľa tejto rozhodcovskej zmluvy.

Nároky, ktoré nie sú predmetom rozhodcovského konania. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nároky na urážku na cti, porušenie zákona o počítačových podvodoch a zneužití a porušenie alebo zneužitie patentu, autorských práv, ochrannej známky alebo obchodného tajomstva druhej strany nie sú predmetom tejto rozhodcovskej dohody.

Za akýchkoľvek okolností, keď vyššie uvedená rozhodcovská zmluva umožňuje stranám viesť súdny spor, strany týmto súhlasia s tým, že sa na tieto účely podrobia osobnej právomoci súdov nachádzajúcich sa v okrese Netherlands County v Kalifornii.

Stránka môže podliehať zákonom USA o kontrole vývozu a môže podliehať vývozným alebo dovozným predpisom v iných krajinách. Súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo vyvážať, reexportovať ani prenášať žiadne technické údaje USA získané od spoločnosti ani žiadne produkty využívajúce takéto údaje v rozpore s vývoznými zákonmi alebo predpismi Spojených štátov.

Spoločnosť sa nachádza na adrese uvedenej v časti 10.8. Ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete sťažnosti nahlásiť oddeleniu pomoci pri sťažnostiach Oddelenia spotrebiteľských výrobkov kalifornského ministerstva pre spotrebiteľské záležitosti, a to písomne na adrese 400 R Street, Sacramento, CA 95814, alebo telefonicky na čísle (800) 952-5210.

Elektronická komunikácia. Pri komunikácii medzi vami a spoločnosťou sa používajú elektronické prostriedky, či už používate Stránku alebo nám posielate e-maily, alebo spoločnosť zverejňuje oznámenia na Stránke alebo s vami komunikuje prostredníctvom e-mailu. Na zmluvné účely (a) súhlasíte s prijímaním komunikácie od Spoločnosti v elektronickej forme a (b) súhlasíte s tým, že všetky podmienky, dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám Spoločnosť poskytuje elektronicky, spĺňa všetky právne povinnosti, ktoré by takáto komunikácia spĺňala, keby bola v tlačenej písomnej forme.

Úplné podmienky. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami týkajúcu sa používania Webových stránok. Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Názvy oddielov v týchto Podmienkach slúžia len na uľahčenie a nemajú žiadny právny ani zmluvný účinok. Slovo "vrátane" znamená "vrátane bez obmedzenia". Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostanú nedotknuté a neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude považovať za upravené tak, aby bolo platné a vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Váš vzťah k Spoločnosti je vzťahom nezávislého dodávateľa a žiadna zo strán nie je agentom ani partnerom druhej strany. Tieto Podmienky a vaše práva a povinnosti v nich uvedené nesmiete postúpiť, uzavrieť subdodávateľskú zmluvu, delegovať ani inak previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti a akýkoľvek pokus o postúpenie, uzavretie subdodávateľskej zmluvy, delegovanie alebo prevod v rozpore s vyššie uvedeným bude neplatný. Spoločnosť môže tieto Podmienky voľne postúpiť. Podmienky stanovené v týchto Podmienkach sú pre postupníkov záväzné.

Vaše súkromie. Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov.

Informácie o autorských právach/obchodných značkách. Autorské práva ©. Všetky práva vyhradené. Všetky ochranné známky, logá a značky služieb zobrazené na stránke sú naším vlastníctvom alebo vlastníctvom iných tretích strán. Tieto značky nesmiete používať bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu alebo súhlasu takej tretej strany, ktorá môže byť vlastníkom týchto značiek.

Kontaktné informácie
Adresa: 1603, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road Central, Hongkong

E-mail: privacy@venicexplorer.com