Podmínky použití

veniceXplorer Podmínky použití

Verze 1.0

Webové stránky veniceXplorer umístěné na adrese venicexplorer.com jsou chráněny autorskými právy společnosti d42 Limited. Některé funkce webu mohou podléhat dalším pokynům, podmínkám nebo pravidlům, které budou v souvislosti s těmito funkcemi zveřejněny na webu.

Všechny tyto dodatečné podmínky, pokyny a pravidla jsou do těchto Podmínek začleněny formou odkazu.

Tyto Podmínky používání popisují právně závazné podmínky, které dohlížejí na vaše používání Stránek. PŘIHLÁŠENÍM NA STRÁNKU SE PODŘIZUJETE TĚMTO PODMÍNKÁM a prohlašujete, že jste oprávněni a způsobilí tyto podmínky uzavřít. PRO PŘÍSTUP NA STRÁNKY BYSTE MĚLI BÝT STARŠÍ 18 LET. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI USTANOVENÍMI TĚCHTO PODMÍNEK, NEPŘIHLAŠUJTE SE NA STRÁNKY A/NEBO JE NEPOUŽÍVEJTE.

Tyto podmínky vyžadují použití rozhodčího řízení podle oddílu 10.2 pro individuální řešení sporů a také omezují prostředky nápravy, které máte v případě sporu k dispozici. Tyto podmínky používání byly vytvořeny pomocí generátoru podmínek používání.

Přístup na stránky
S výhradou těchto Podmínek. Společnost vám uděluje nepřenosnou, nevýhradní, odvolatelnou, omezenou licenci k přístupu na Stránky výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití.

Určitá omezení. Práva schválená vám v těchto Podmínkách podléhají následujícím omezením: (a) nesmíte Stránky prodávat, pronajímat, půjčovat, převádět, postupovat, distribuovat, hostovat ani jinak komerčně využívat; (b) nesmíte měnit, vytvářet odvozená díla, rozebírat, zpětně kompilovat nebo zpětně analyzovat žádnou část Stránek; (c) nesmíte přistupovat ke Stránkám za účelem vytvoření podobných nebo konkurenčních webových stránek; a (d) s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu nesmí být žádná část Stránek kopírována, reprodukována, distribuována, znovu publikována, stahována, zobrazována, zveřejňována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, pokud není uvedeno jinak, jakékoli budoucí vydání, aktualizace nebo jiné doplnění funkčnosti Stránek podléhá těmto podmínkám.  Na všech kopiích Stránek musí být zachována veškerá upozornění na autorská práva a jiná vlastnická práva.

Společnost si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo ukončit provoz Stránek s upozorněním nebo bez něj.  Souhlasíte s tím, že Společnost nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, přerušení nebo ukončení Stránek nebo jejich části.

Žádná podpora ani údržba. Souhlasíte s tím, že Společnost nebude mít povinnost poskytovat vám jakoukoli podporu v souvislosti se Stránkami.

S výjimkou jakéhokoli uživatelského obsahu, který můžete poskytnout, jste si vědomi, že veškerá práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek a obchodních tajemství, ke Stránkám a jejich obsahu vlastní Společnost nebo její dodavatelé. Vezměte na vědomí, že tyto Podmínky a přístup na Stránky vám nezakládají žádná práva, vlastnické právo ani podíl na jakýchkoli právech duševního vlastnictví, s výjimkou omezených přístupových práv vyjádřených v části 2.1. Společnost a její dodavatelé si vyhrazují veškerá práva, která nejsou udělena v těchto Podmínkách.

Odkazy a reklamy třetích stran; ostatní uživatelé
Odkazy a reklamy třetích stran. Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran a/nebo zobrazovat reklamy třetích stran. Tyto odkazy a reklamy třetích stran nejsou pod kontrolou Společnosti a Společnost nenese odpovědnost za odkazy a reklamy třetích stran. Společnost poskytuje přístup k těmto Odkazům a reklamám třetích stran pouze pro vaše pohodlí a nepřezkoumává, neschvaluje, nemonitoruje, neschvaluje, nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se Odkazů a reklam třetích stran.  Všechny Odkazy a reklamy třetích stran používáte na vlastní nebezpečí a měli byste při tom postupovat s přiměřenou mírou opatrnosti a uvážlivosti. Když kliknete na některý z Odkazů a reklam třetích stran, platí podmínky a zásady příslušné třetí strany, včetně postupů třetí strany v oblasti ochrany osobních údajů a shromažďování dat.

Ostatní uživatelé. Každý uživatel stránek je výhradně odpovědný za veškerý svůj vlastní uživatelský obsah.  Protože nemáme kontrolu nad Uživatelským obsahem, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za žádný Uživatelský obsah, ať už poskytnutý vámi nebo jinými osobami. Souhlasíte s tím, že Společnost nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku takových interakcí. Pokud dojde ke sporu mezi vámi a jakýmkoli uživatelem stránek, nejsme povinni se do něj zapojit.

Tímto osvobozujete a navždy zprošťujete Společnost a naše vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, nástupce a postupníky od všech minulých, současných a budoucích sporů, nároků, rozporů, požadavků, práv, závazků, odpovědnosti, žalob a příčin žaloby jakéhokoli druhu a povahy, které vznikly nebo vzniknou přímo nebo nepřímo z těchto Stránek nebo které se jich přímo nebo nepřímo týkají. Pokud jste rezidentem Kalifornie, vzdáváte se tímto v souvislosti s výše uvedeným paragrafu 1542 kalifornského občanského zákoníku, který stanoví: "obecné zproštění se nevztahuje na nároky, o kterých věřitel v době provedení zproštění neví nebo netuší, že v jeho prospěch existují, a které, pokud by o nich věděl, musely by podstatně ovlivnit jeho vyrovnání s dlužníkem."

Soubory cookie a webové majáky. Stejně jako každá jiná webová stránka, i veniceXplorer používá "cookies". Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webu, které návštěvník navštívil nebo navštívil. Tyto informace slouží k optimalizaci uživatelského zážitku přizpůsobením obsahu našich webových stránek na základě typu prohlížeče návštěvníka a/nebo dalších informací.

Soubor cookie Google DoubleClick DART. Společnost Google je jedním z dodavatelů třetích stran na našich stránkách. Používá také soubory cookie, známé jako soubory DART, k zobrazování reklam návštěvníkům našich stránek na základě jejich návštěvy stránek www.website.com a dalších stránek na internetu. Návštěvníci se však mohou rozhodnout odmítnout používání souborů cookie DART, pokud navštíví Zásady ochrany osobních údajů reklamní a obsahové sítě Google na následující adrese -https://policies.google.com/technologies/ads.

Naši reklamní partneři. Někteří z inzerentů na našich stránkách mohou používat soubory cookie a webové majáky. Naši reklamní partneři jsou uvedeni níže. Každý z našich reklamních partnerů má své vlastní Zásady ochrany osobních údajů, které se týkají údajů uživatelů. Pro snadnější přístup jsme níže uvedli hypertextové odkazy na jejich Zásady ochrany osobních údajů.

Google

policies.google.com/technologies/ads

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Stránky jsou poskytovány ve stavu "jak jsou" a "jak jsou k dispozici" a společnost a naši dodavatelé se výslovně zříkají všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných, předpokládaných nebo zákonných, včetně všech záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví, klidného užívání, přesnosti nebo neporušování práv. My ani naši dodavatelé nezaručujeme, že stránky budou splňovat vaše požadavky, že budou k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb, že budou přesné, spolehlivé, bez virů nebo jiného škodlivého kódu, úplné, legální nebo bezpečné. Pokud platné právní předpisy vyžadují nějaké záruky týkající se stránek, jsou všechny takové záruky omezeny na dobu devadesáti (90) dnů od data prvního použití.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Některé jurisdikce nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Omezení odpovědnosti
V maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost ani naši dodavatelé v žádném případě nenesou vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradních produktů ani za jakékoli nepřímé, následné, příkladné, náhodné, zvláštní nebo sankčně nahrazované škody vzniklé v důsledku těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo s vaším používáním nebo nemožností používat tyto stránky, a to ani v případě, že společnost byla na možnost vzniku takových škod upozorněna. Přístup na stránky a jejich používání je na vaše vlastní uvážení a riziko a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho zařízení nebo počítačového systému nebo ztrátu dat, která z toho vyplývá.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem, bez ohledu na cokoli opačného obsaženého v této smlouvě, bude naše odpovědnost vůči vám za jakékoli škody vyplývající z této smlouvy nebo s ní související vždy omezena na maximálně padesát amerických dolarů (u.s. $50). Existence více než jednoho nároku tento limit nerozšiřuje. Souhlasíte s tím, že naši dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu vyplývající z této smlouvy nebo s ní související.

Některé jurisdikce neumožňují omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Termín a ukončení. S výhradou tohoto oddílu zůstávají tyto Podmínky v plné platnosti a účinnosti po dobu, kdy používáte Stránky. Vaše práva na používání Stránek můžeme kdykoli pozastavit nebo ukončit z jakéhokoli důvodu podle našeho uvážení, včetně případů, kdy Stránek používáte v rozporu s těmito Podmínkami. Po ukončení vašich práv podle těchto Podmínek bude váš účet a právo na přístup a používání Stránek okamžitě ukončeno. Berete na vědomí, že jakékoli ukončení vašeho účtu může zahrnovat vymazání vašeho uživatelského obsahu spojeného s vaším účtem z našich živých databází. Společnost vůči vám nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ukončení vašich práv podle těchto Podmínek. I po ukončení vašich práv podle těchto Podmínek zůstávají v platnosti následující ustanovení těchto Podmínek: Oddíly 2 až 2.5, Oddíl 3 a Oddíly 4 až 10.

Zásady ochrany autorských práv.
Společnost respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá uživatele našich stránek, aby činili totéž. V souvislosti s našimi Stránkami jsme přijali a zavedli zásady respektující autorské právo, které stanoví odstranění jakýchkoli materiálů porušujících autorská práva a ukončení činnosti uživatelů našich online Stránek, kteří opakovaně porušují práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Pokud se domníváte, že některý z našich uživatelů používáním našich stránek nezákonně porušuje autorská práva k dílu (dílům), a chcete, aby byl materiál, který údajně porušuje autorská práva, odstraněn, je třeba poskytnout následující informace ve formě písemného oznámení (podle 17 U.S.C. § 512(c)) našemu určenému zástupci pro autorská práva:

váš fyzický nebo elektronický podpis;

identifikace díla (děl) chráněného (chráněných) autorskými právy, o kterém (kterých) tvrdíte, že bylo (byla) porušeno (porušena);

identifikaci materiálu v našich službách, který podle vás porušuje autorská práva a o jehož odstranění nás žádáte;

dostatečné informace, které nám umožní takový materiál najít;

vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití sporného materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo podle zákona; a

prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že jste buď vlastníkem autorských práv, která byla údajně porušena, nebo že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Upozorňujeme, že podle § 512 písm. f) zákona 17 U.S.C. jakékoli zkreslení podstatných skutečností v písemném oznámení automaticky zakládá odpovědnost žalující strany za veškeré škody, náklady a poplatky za právní zastoupení, které nám vzniknou v souvislosti s písemným oznámením a tvrzením o porušení autorských práv.

Obecně
Tyto podmínky podléhají občasným revizím, a pokud provedeme jakékoli podstatné změny, můžeme vás na ně upozornit zasláním e-mailu na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, a/nebo viditelným zveřejněním oznámení o změnách na našich stránkách. Jste zodpovědní za to, že nám poskytnete svou nejaktuálnější e-mailovou adresu. V případě, že poslední e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, není platná, bude naše odeslání e-mailu obsahujícího takové oznámení přesto představovat účinné oznámení o změnách popsaných v oznámení. Jakékoli změny těchto podmínek budou účinné po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů od odeslání e-mailového oznámení nebo třiceti (30) kalendářních dnů od zveřejnění oznámení o změnách na našich stránkách, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Pro nové uživatele našich stránek budou tyto změny účinné okamžitě. Pokračování v používání našich Stránek po oznámení takových změn znamená, že berete tyto změny na vědomí a souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami těchto změn. Řešení sporů. Přečtěte si prosím pozorně tuto rozhodčí smlouvu. Je součástí vaší smlouvy se společností a ovlivňuje vaše práva. Obsahuje postupy pro ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ZŘÍZENÍ SE Hromadné žaloby.

Použitelnost rozhodčí smlouvy. Veškeré nároky a spory v souvislosti s Podmínkami nebo používáním jakéhokoli produktu nebo služby poskytované Společností, které nelze vyřešit neformálně nebo u soudu pro drobné nároky, budou řešeny závazným rozhodčím řízením na individuálním základě podle podmínek této rozhodčí smlouvy.  Není-li dohodnuto jinak, budou všechna rozhodčí řízení probíhat v angličtině.  Tato rozhodčí smlouva se vztahuje na vás a společnost a na všechny dceřiné společnosti, přidružené společnosti, zástupce, zaměstnance, právní předchůdce, nástupce a postupníky, jakož i na všechny oprávněné či neoprávněné uživatele nebo příjemce služeb nebo zboží poskytovaných podle těchto podmínek.

Požadavek na oznámení a neformální řešení sporů. Než může kterákoli ze stran požádat o rozhodčí řízení, musí nejprve zaslat druhé straně písemné oznámení o sporu, v němž popíše povahu a základ nároku nebo sporu a požadovanou úlevu. Oznámení společnosti by mělo být zasláno na adresu: Hongkong. Po obdržení Oznámení se můžete vy a Společnost pokusit o neformální řešení nároku nebo sporu.  Pokud vy a Společnost nevyřešíte nárok nebo spor do třiceti (30) dnů od obdržení Oznámení, může kterákoli ze stran zahájit rozhodčí řízení. Výše jakékoli nabídky na urovnání učiněné kteroukoli stranou nesmí být rozhodci sdělena, dokud rozhodce neurčí výši odměny, na kterou má kterákoli ze stran nárok.

Pravidla rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení se zahajuje prostřednictvím Americké rozhodčí asociace, zavedeného poskytovatele alternativního řešení sporů, který nabízí rozhodčí řízení, jak je uvedeno v tomto oddíle.  Není-li AAA k dispozici pro rozhodčí řízení, strany se dohodnou na výběru alternativního poskytovatele alternativního řešení sporů.  Pravidla poskytovatele alternativního řešení sporů se řídí všemi aspekty rozhodčího řízení s výjimkou případů, kdy jsou tato pravidla v rozporu s podmínkami. Pravidla spotřebitelského rozhodčího řízení AAA, kterými se rozhodčí řízení řídí, jsou k dispozici online na adrese adr.org nebo na telefonním čísle AAA 1-800-778-7879. Rozhodčí řízení povede jediný neutrální rozhodce. Veškeré nároky nebo spory, u nichž je celková částka požadovaného ocenění nižší než deset tisíc amerických dolarů (10 000,00 USD), mohou být řešeny prostřednictvím závazného rozhodčího řízení bez účasti rozhodce, a to podle volby strany, která žádá o odškodnění. U nároků nebo sporů, kde celková výše požadovaného ocenění činí deset tisíc amerických dolarů (10 000,00 USD) nebo více, bude právo na slyšení určeno rozhodčím řádem. Jakékoli slyšení se bude konat v místě do 100 mil od vašeho bydliště, pokud nemáte bydliště mimo Spojené státy a pokud se strany nedohodnou jinak.  Pokud máte bydliště mimo USA, rozhodce stranám v přiměřené míře oznámí datum, čas a místo konání ústního slyšení. Jakýkoli rozsudek na základě nálezu vydaného rozhodcem může být vydán u jakéhokoli příslušného soudu. Pokud vám rozhodce udělí rozhodčí nález, který je vyšší než poslední nabídka na vyrovnání, kterou vám společnost učinila před zahájením rozhodčího řízení, společnost vám vyplatí vyšší z těchto částek nebo 2 500,00 USD. Každá strana ponese své vlastní náklady a výdaje vyplývající z rozhodčího řízení a uhradí stejný podíl poplatků a nákladů poskytovatele alternativního řešení sporů.

Další pravidla pro rozhodčí řízení bez účasti rozhodce. Pokud je zvoleno rozhodčí řízení bez účasti rozhodce, vede se rozhodčí řízení telefonicky, online a/nebo pouze na základě písemných podání; konkrétní způsob si zvolí strana, která rozhodčí řízení zahájila. Rozhodčí řízení nezahrnuje osobní účast stran ani svědků, pokud se strany nedohodnou jinak.

Lhůty. Pokud vy nebo Společnost zahájíte rozhodčí řízení, musí být rozhodčí žaloba zahájena a/nebo požadována v rámci promlčecí lhůty a ve lhůtě stanovené Pravidly AAA pro příslušný nárok.

Pravomoc rozhodce. Pokud bude zahájeno rozhodčí řízení, rozhodce rozhodne o právech a povinnostech vás a Společnosti a spor nebude sloučen s jinými záležitostmi ani spojen s jinými případy nebo stranami. Rozhodce je oprávněn vyhovět návrhům na zamítnutí celého nároku nebo jeho části. Rozhodce je oprávněn přiznat peněžitou náhradu škody a poskytnout jakýkoli nepeněžitý prostředek nápravy nebo úlevu, které jsou jednotlivci k dispozici podle platných právních předpisů, pravidel AAA a podmínek. Rozhodce vydá písemný nález a prohlášení o rozhodnutí, v němž popíše základní zjištění a závěry, na nichž je nález založen. Rozhodce má stejnou pravomoc přiznat individuální odškodnění, jakou by měl soudce u soudu. Rozhodnutí rozhodce je konečné a závazné pro vás i pro společnost.

Zřeknutí se soudního řízení před porotou. STRANY se tímto vzdávají svých ústavních a zákonných práv obrátit se na soud a vést soudní řízení před soudcem nebo porotou a místo toho se rozhodují, že všechny nároky a spory budou řešeny v rozhodčím řízení podle této rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení je obvykle omezenější, účinnější a méně nákladné než pravidla platná u soudu a podléhá jen velmi omezenému soudnímu přezkumu. V případě, že mezi vámi a společností dojde k jakémukoli soudnímu sporu u jakéhokoli státního nebo federálního soudu v rámci žaloby na zrušení nebo vymáhání rozhodčího nálezu nebo jinak, VY I SPOLEČNOST se vzdáváte veškerých práv na soudní řízení před porotou a místo toho volíte, aby spor řešil soudce.

Zřeknutí se hromadných nebo konsolidovaných žalob. Veškeré nároky a spory v rámci této rozhodčí smlouvy musí být rozhodovány nebo projednávány individuálně, nikoliv hromadně, a nároky více než jednoho zákazníka nebo uživatele nemohou být rozhodovány nebo projednávány společně nebo konsolidovaně s nároky jakéhokoliv jiného zákazníka nebo uživatele.

Důvěrnost. Všechny aspekty rozhodčího řízení jsou přísně důvěrné.  Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost, pokud zákon nevyžaduje jinak. Tento odstavec nebrání žádné ze stran v tom, aby předložila soudu jakékoli informace nezbytné k vymáhání této smlouvy, k vymáhání rozhodčího nálezu nebo k vymáhání soudního příkazu či spravedlivého zadostiučinění.

Oddělitelnost. Pokud bude některá část nebo části této rozhodčí smlouvy shledány příslušným soudem podle zákona neplatnými nebo nevymahatelnými, pak taková konkrétní část nebo části pozbývají platnosti a účinnosti a jsou odděleny a zbývající část smlouvy zůstává v plné platnosti a účinnosti.

Právo vzdát se práva. Strana, vůči níž je nárok uplatňován, se může vzdát kteréhokoli nebo všech práv a omezení stanovených v této rozhodčí dohodě. Takové zřeknutí se práv nemá vliv na žádnou jinou část této rozhodčí dohody.

Platnost dohody. Tato rozhodčí smlouva zůstává v platnosti i po ukončení vašeho vztahu se společností.

Soud pro drobné nároky. Přesto můžete vy nebo Společnost podat individuální žalobu u soudu pro drobné nároky.

Mimořádná spravedlivá pomoc. Bez ohledu na výše uvedené může kterákoli strana požádat o mimořádnou spravedlivou pomoc u státního nebo federálního soudu, aby byl zachován status quo do doby, než bude zahájena arbitráž. Žádost o předběžné opatření se nepovažuje za vzdání se jakýchkoli jiných práv nebo povinností podle této rozhodčí smlouvy.

Nároky, které nejsou předmětem rozhodčího řízení. Bez ohledu na výše uvedené se tato rozhodčí smlouva nevztahuje na nároky z pomluvy, porušení zákona o počítačových podvodech a zneužití počítačů a porušení nebo zneužití patentu, autorských práv, ochranné známky nebo obchodního tajemství druhé strany.

Za všech okolností, kdy výše uvedená rozhodčí smlouva umožňuje stranám vést soudní spor, souhlasí strany s tím, že se pro tyto účely podřídí osobní příslušnosti soudů nacházejících se v okrese Netherlands County v Kalifornii.

Stránky mohou podléhat zákonům USA o kontrole vývozu a mohou podléhat vývozním nebo dovozním předpisům v jiných zemích. Souhlasíte s tím, že nebudete vyvážet, reexportovat ani přímo či nepřímo převádět žádná technická data získaná od společnosti USA ani žádné produkty využívající tato data v rozporu s vývozními zákony nebo předpisy Spojených států.

Společnost sídlí na adrese uvedené v části 10.8. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete stížnosti nahlásit oddělení pro pomoc při stížnostech Oddělení spotřebitelských výrobků kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti, a to písemně na adrese 400 R Street, Sacramento, CA 95814, nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210.

Elektronická komunikace. Komunikace mezi vámi a společností probíhá elektronickými prostředky, ať už používáte Stránky nebo nám posíláte e-maily, nebo společnost zveřejňuje oznámení na Stránkách nebo s vámi komunikuje prostřednictvím e-mailu. Pro smluvní účely (a) souhlasíte s přijímáním sdělení od Společnosti v elektronické podobě a (b) souhlasíte s tím, že veškeré podmínky, smlouvy, oznámení, sdělení a další sdělení, která vám Společnost poskytuje elektronicky, splňují veškeré právní povinnosti, které by tato sdělení splňovala, kdyby byla v tištěné podobě.

Úplné podmínky. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se používání Stránek. Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali. Názvy oddílů v těchto Podmínkách slouží pouze pro usnadnění a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Slovo "včetně" znamená "včetně bez omezení". Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstanou nedotčena a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude považováno za upravené tak, aby bylo platné a vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Váš vztah ke společnosti je vztahem nezávislého dodavatele a žádná ze stran není agentem ani partnerem druhé strany. Tyto Podmínky a vaše práva a povinnosti v nich obsažené nesmí být vámi postoupeny, subdodavatelsky převedeny, delegovány ani jinak převedeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti a jakýkoli pokus o postoupení, subdodávku, delegaci nebo převod v rozporu s výše uvedeným bude neplatný. Společnost může tyto Podmínky volně postoupit. Podmínky stanovené v těchto Podmínkách jsou pro postupníky závazné.

Vaše soukromí. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Informace o autorských právech / ochranných známkách. Autorská práva ©. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky, loga a značky služeb zobrazené na těchto stránkách jsou naším majetkem nebo majetkem jiných třetích stran. Tyto značky nesmíte používat bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu takové třetí strany, která může být jejich vlastníkem.

Kontaktní informace
Adresa: 1603, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road Central, Hongkong

E-mail: privacy@d42.com